Bảo mật

IT Security còn được gọi là bảo mật thông tin hoặc InfoSec, vai trò của vị trí này chính là bảo mật dữ liệu, giữ cho dữ liệu của tổ chức luôn an toàn. Cốt lõi của bảo mật CNTT được gói gọn trong 3 từ: tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính khả dụng của dữ liệu.